Kvantna medicina

Ljudsko telo je samo po sebi organozvano i usklađeno posebnim biološkim komponentama koje nam omogućavaju lecčnje.

Ući u problematiku najboljeg načina lečenja podrazumeva razumeti kako jedna višeslojna telesna komunikaciona mreža sastavjena od biofotona, hormona i elektrohemijskih informacija funkcioniše, i kako i kada dolazi do greške u njenom radu. U kvantnoj medicini polazimo od gledišta da je telo sposobno sebe da leči oslanjajući se na sopstvene isceliteljske mogućnosti. Ona posmatra život, zdravlje i oboljenje fenomena “mreže”, koristeći pri tom statistiku kao oruđe za anlaizu.

Dokazano je da svi živi organzimi emituju kvantno energetsko polje, tačnije svetlosno zračenje – biofotone. Oni su od esencijalnog značaja za funkciju telesnih upravljačkih mehanizama i regulaciju biloških procesa.

Svaka ljudska misao i postupak praćeni je izvesnom električnom aktivnošću u nervnom sistemu i komunikacijom biofotona među ćelijama.

Kod zdravih osoba, biofotoni čine fino organizovanu funkcionalnu mrežu, kod bolesnih ljudi emisija biofotonske svetlosti je slabija.

Zakažite Vaš termin

error: Sadržaj je zaštićen!!